Het MIVA team op pad naar het afgelegen Silobela District Hospital.

Toelichting op salaris directeur MIVA

  • Deel deze pagina

MIVA en het Liliane Fonds werken intensief samen. Zij delen dezelfde directeur. Het salaris van de directeur wordt voor 6% betaald door MIVA. Dit is op jaarbasis (2022) een bedrag van € 9.270,- (inclusief sociale lasten).

Nadere uitleg totstandkoming salaris:

MIVA en het Liliane Fonds zijn twee nauw samenwerkende organisaties die gebruik maken van hetzelfde kantoor en dezelfde faciliteiten. MIVA en het Liliane Fonds vormen sinds 1 januari 2018 een personele unie. Beide organisaties hebben een grote mate van zelfstandigheid in beleid en uitvoering. Ze worden geleid door één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, die voor de twee organisaties dezelfde personele samenstelling hebben.

Het salaris van de directeur-bestuurder van MIVA en het Liliane Fonds wordt bepaald door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt daarbij strikt gebruik van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Goede Doelen Nederland baseert in zijn regeling de beloning op:

  • De grootte van de organisatie in inkomsten uit fondsenwerking, de netto bestedingen aan de doelstellingen en het aantal medewerkers in fte’s (fulltime-equivalenten).
  • De complexiteit van de organisatie door diversiteit in activiteiten van de organisatie en de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd.
  • De organisatorische context zoals mate van zelfstandigheid van de organisatie en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur.

De totale score op deze criteria geeft aan hoe ‘zwaar’ de directeursfunctie is. Daarbij telt ook mee of er één of meerdere directeuren zijn.

Inkomsten MIVA en Liliane Fonds

De gezamenlijke totale inkomsten van MIVA en het Liliane Fonds waren in 2022 27 miljoen euro. De bestedingen aan de doelstellingen waren in 2022 20,6 miljoen euro. Op 31 december 2022 waren er in totaal 91 werknemers (64,9 fte’s) en 84 vrijwilligers. De organisatie valt hierdoor in de categorie ‘groot’.

De activiteiten van MIVA en het Liliane Fonds zijn divers: Screening, selectie en beoordeling van projecten en/of van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Beoordeling en financiering van de programma’s. Beoordelen van de uitgaven en de resultaten van het beleid. Ondersteuning van partnerorganisaties met kennis en adviezen, bijvoorbeeld hoe de hulp aan de allerarmsten, zoals kinderen met een handicap, kan verbeteren. Opkomen voor de rechten van kinderen met een handicap in het overheidsbeleid en samen met andere organisaties werken aan een volwaardige rol voor mensen met een handicap wereldwijd. Tenslotte natuurlijk voorlichting en fondsenwerving in Nederland. MIVA en het Liliane Fonds moeten ‘navigeren’ in een omgeving die zowel in Nederland als internationaal volop in beweging is.

Salaris

De salariskosten worden voor 94% toegerekend aan het Liliane Fonds en voor 6% aan de stichting MIVA. Dit is op jaarbasis (2022) een bedrag van € 9.270,- (inclusief sociale lasten).

Volgens de regeling van Goede doelen Nederland zou met bovenstaande beschrijving het maximale bruto jaarinkomen van de directeur van MIVA en het Liliane Fonds in 2022 € 133.640 bedragen. Sociale lasten en werkgeversbijdrage voor het pensioen zijn niet meegerekend.

De directeur-bestuurder heeft een fulltime aanstelling (38 uur per week). Het totale bruto jaarinkomen (inclusief 8% vakantiegeld) ligt in 2023 met €113.400 onder het niveau van het maximale jaarinkomen. Er is géén sprake van een overwerkvergoeding, geen representatie-vergoeding, geen lease- of bedrijfsauto en er is geen sprake van leningen of voorschotten.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.