Toelichting op salaris directeur MIVA (2020)

MIVA en Liliane Fonds werken intensief samen. Zij delen dezelfde directeur. Het salaris van de directeur wordt voor 6% betaald door MIVA. Dit is op jaarbasis een bedrag van €8.961,- (inclusief sociale lasten).

Nadere uitleg totstandkoming salaris:

Stichting MIVA en het Liliane Fonds vormen sinds 1 januari 2018 een personele unie. MIVA en het Liliane Fonds werken in hetzelfde kantoor. Er is één directeur-bestuurder voor de twee organisaties met een grote mate van zelfstandigheid in beleid en uitvoering. De directeur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het salaris van de directeur-bestuurder van MIVA en het Liliane Fonds wordt bepaald door de raad van toezicht. De raad van toezicht maakt daarbij strikt gebruik van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Goede Doelen Nederland baseert in zijn regeling de beloning op:

  • De grootte van de organisatie in inkomsten uit fondsenwerking, de netto bestedingen aan de doelstellingen en het aantal medewerkers in fte’s (fulltime-equivalenten).
  • De complexiteit van de organisatie door diversiteit in activiteiten van de organisatie en de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd.
  • De organisatorische context zoals mate van zelfstandigheid van de organisatie en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur.

Hoe zit dat bij MIVA?

De totale inkomsten van MIVA en het Liliane Fonds waren in 2020 23,8 miljoen euro. De bestedingen aan de doelstellingen waren in 2020 ruim 20,7 miljoen euro. Het gemiddelde aantal fte’s over 2020 was 55,8 en er waren 108 vrijwilligers. De organisatie valt hierdoor in de categorie ‘groot’.

Volgens de adviesregeling van Goede doelen Nederland zou het maximale bruto jaarinkomen van een directeur van MIVA en het Liliane Fonds  €124.577,- mogen bedragen, sociale lasten en werkgeversbijdrage voor het pensioen niet meegerekend.

Salaris

Het bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + 8% vakantiegeld) van de directeur is €119.099,-. Er is géén sprake van een overwerkvergoeding, geen representatie-vergoeding, geen lease- of bedrijfsauto en er is geen sprake van leningen of voorschotten.

De salariskosten worden voor 94% toegerekend aan het Liliane Fonds en voor 6% aan de stichting MIVA.